Regulamin korzystania ze strony www.wyborowa.pl

Wersja obowiązująca od dnia 8 lutego 2017 roku

Strona www.wyborowa.pl (dalej: „Strona”) została przygotowana na zlecenie spółki Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034442, NIP: 7770003038, REGON: 631000141, kapitał zakładowy: 299 510 000,00 zł, adres kontaktowy poczty elektronicznej: regulamin@wyborowa.pl, numer telefonu kontaktowego: 22 597 11 31 (dalej: „Wyborowa S.A.” lub „Spółka”) i stanowi serwis o charakterze informacyjnym. Odwiedzając Stronę lub korzystając z niej, potwierdzają Państwo zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, postanowień niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem, prosimy o opuszczenie Strony i niekorzystanie z niej. Informujemy, że korzystanie ze Strony oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której kompletną i wyłączną treść stanowi niniejszy Regulamin. Wyborowa S.A. jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Strony oraz jej politykę prywatności.
 2. Strona i zawarte na niej treści udostępniane są przez Wyborowa S.A.
 3. Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat). W celu weryfikacji wieku użytkownik jest proszony o podanie daty swojego urodzenia przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Dane dotyczące daty urodzenia nie są utrwalane ani łączone z innymi danymi.
 4. Celem Strony jest umożliwienie pełnoletnim użytkownikom zapoznania się z informacjami o Spółce, oferowanych przez nią usługach (np. szkoleniach), produktach, a także o markach i produktach Pernod Ricard, dystrybuowanych na terenie Polski. Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Wyborowa S.A. informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie mogą być świadczone przez podmioty trzecie.
 6. Żadna informacja na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie nieodpłatnie przez cały okres jej istnienia.
 8. Odwiedzanie i korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz powszechnie akceptowanych zasad postępowania obowiązujących użytkowników Internetu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania ze Strony przez użytkownika z innego kraju, użytkownik ponosi odpowiedzialność także za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.
 10. Użytkownik może w dowolnej chwili odstąpić od umowy poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony.

2. Usługi świadczone za pośrednictwem Strony

 1. W ramach Strony udostępniane są informacje określone w punkcie 1.4. Regulaminu. W ramach Strony mogą być udostępniane również inne treści przeznaczone dla pełnoletnich użytkowników, w tym np. konkursy, szkolenia i innego rodzaju wydarzenia przeznaczone dla użytkowników.
 2. W przypadku korzystania z usług, które ze swej istoty mogą wymagać podania danych osobowych Spółka uprzednio poinformuje użytkowników o zakresie i zasadach przetwarzania danych osobowych.

3. Wymagania techniczne niezbędne w celu korzystania ze Strony

 1. Do korzystania ze Strony konieczne jest zastosowanie sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana, dowolna przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTLM
 2. Wyborowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych określonych powyżej, jednakże zmiany takie nie będą mieć wpływu na prawa i obowiązki użytkowników Strony.

4. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Spółka ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe. Przykładowo chodzi o możliwość otrzymywania spamu, możliwości narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware ( w tym m.in. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (czyli pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy.
 2. Wyborowa S.A. podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie powyższych ryzyk w postaci zabezpieczeń serwerów i Strony. Ostrzegamy jednak, że z uwagi na otwartość komunikacji w Internecie, całkowite wyeliminowanie zagrożeń jest niemożliwe. Dlatego Wyborowa S.A. nie gwarantuje, że Strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest udostępniana Strona, są wolne od zagrożeń wymienionych w punkcie 4.1. powyżej.
 3. Spółka będzie informować użytkowników o przypadkach naruszeń stosowanych przez nią środków bezpieczeństwa dokonanych przez osoby trzecie w takim zakresie, w jakim wymagane jest to obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wyborowa S.A. nie może zagwarantować, że funkcje zawarte na Stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Strony w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Spółka nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska ze Strony dokładnie takie informacje, jakich oczekiwał.

5. Cookies

 1. Spółka może stosować pliki cookies (informacje umieszczane na twardym dysku komputera użytkownika, aby ułatwić mu komunikację i interakcję ze Stroną) w celu personalizacji korzystania ze Strony przez użytkownika.
 2. Spółka nie wykorzystuje plików cookies do pozyskiwania informacji niezwiązanych ze Stroną lub niezwiązanych z korzystaniem z niej przez użytkownika. Spółka może także wykorzystywać cookies, aby odnotować liczbę wizyt użytkownika na Stronie, jak również na jej podstronach, które odwiedzał, a także czas trwania takich wizyt. Może także rejestrować informacje dotyczące typów przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika (np. Netscape Navigator or Microsoft Internet Explorer) i systemu operacyjnego używanego przez komputer (np. Windows 98). Zebrane w ten sposób dane nie zawierają żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości użytkownika.
 3. Własne pliki cookies używane są dla zapewnienia funkcjonalności Strony oraz na potrzeby narzędzi analizujących strony internetowe takich jak Google Analytics. Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich używane są na potrzeby Google Analytics Advertising Features.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies przez swoją przeglądarkę internetową. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia obsługi plików cookies programu Google Analytics Advertising Features znajdują się na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 5. Zebrane przez nas informację wykorzystywane są dla celów statystycznych, poprawienia funkcjonalności Strony oraz przedstawiania użytkownikom materiałów marketingowych (przesyłania newsletterów, maili promocyjnych itp.). Spółka nie pozyskuje żadnych informacji dotyczących użytkowników za wyjątkiem tych, które użytkownicy sami zdecydują się przekazać i, z wyjątkiem sytuacji przedstawionych poniżej oraz w pkt 6.3 Regulaminu, nie udostępnia podmiotom trzecim informacji na temat użytkowników Strony. Spółka może udostępniać zebrane informacje następującym podmiotom, które zobowiązane będą do przestrzegania postanowień polityki prywatności wynikającej z niniejszego Regulaminu: podmiotom powiązanym ze Spółką, zaangażowanym przez Spółkę lub jej podmioty powiązane agencjom marketingowym i promocyjnym oraz konsultantom, innym podmiotom działającym na zlecenie Spółki, w tym świadczącym usługi administratora Strony.

6. Adres IP

 1. Wyborowa S.A. może uzyskiwać adres IP użytkownika, czyli adres Protokołu Internetowego, który jest przypisany do komputera użytkownika w trakcie korzystania z Internetu i nie zawiera żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie jego tożsamości.
 2. Spółka przechowuje adresy IP użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, na bardzo krótki czas wymagany kwestiami technicznymi i bezpieczeństwa. Adres IP nie jest przechowywany po zakończeniu korzystania ze Strony.
 3. Wyborowa S.A. może udostępniać informacje na temat użytkowników Strony organom ścigania lub innym organom władzy publicznej w przypadkach, gdy jest to wymagane prawem (np. w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu ze Strony w sposób sprzeczny z przepisami prawa, w celu zapobieżenia działalności niezgodnej z prawem, w razie podejrzenia oszustwa, w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej Spółki lub innych podmiotów, w sytuacji potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub życia innych osób).

7. Linki

 1. Niniejsza Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od Spółki stron internetowych oraz zasobów internetowych.
 2. Spółka nie sprawuje kontroli nad stronami i zasobami, o których mowa w punkcie 7.1. powyżej i niniejszy Regulamin ich nie obejmuje. Dlatego zalecane jest zapoznanie się przez Użytkowników z polityką prywatności oraz warunkami używania odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.
 3. Spółka nie odpowiada za dostępność stron i zasobów, o których mowa w punkcie 7.1. powyżej.
 4. Spółka nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na stronach i wśród zasobów, o których mowa w punkcie 7.1. powyżej.
 5. W przypadku oferowania na stronach, o których mowa w punkcie 7.1 powyżej, towarów lub usług, ewentualne transakcje zawierane są między użytkownikiem a podmiotem trzecim, i Wyborowa S.A. nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu.
 6. Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące stron, o których mowa w punkcie 7.1 powyżej, do administratora danej strony lub jej webmastera.

8. Naruszenie prywatności

 1. Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające jego prywatność, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie Spółce tej sprawy listownie pod adres Wyborowa S.A. oddział w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub mailowo pod adres regulamin@wyborowa.pl.

9. Zamieszczanie informacji na Stronie lub za jej pośrednictwem

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i inne treści zamieszczane przez siebie na Stronie lub za jej pośrednictwem. W szczególności użytkownik musi być świadomy faktu, że dane dotyczące jego osoby, jak również inne informacje (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu) zamieszczane przez niego na Stronie lub za jej pośrednictwem (np. poprzez czaty, tablice ogłoszeń, kartki pocztowe, zaproszenia) są ogólnodostępne i mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane przez inne osoby, które na skutek tego mogą kontaktować się z użytkownikiem i kierować do niego wiadomości bez uprzedniego zaproszenia.
 2. Użytkownikom forów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem zaleca się zachowanie ostrożności przy udzielaniu informacji osobistych na swój temat.

10. Korzystanie z materiałów dostępnych na Stronie

 1. Korzystając ze Strony użytkownik nie nabywa tytułu prawnego ani praw własności intelektualnej do Strony ani do zamieszczonych na Stronie treści.
 2. Wszelkie prawa własności i inne prawa do Strony i wszelkich jej aspektów pozostają własnością Wyborowa S.A.
 3. Materiały zawarte na Stronie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

11. Przekazywanie materiałów przez użytkowników

 1. Użytkownicy mogą nam przekazywać różnego rodzaju informacje lub materiały (zwane dalej łącznie „Przekazywanymi Materiałami”). Użytkownicy Strony zobowiązują się do nieprzekazywania Spółce jakichkolwiek informacji poufnych lub materiałów chronionych prawami własności intelektualnej (np. w ramach przekazywania uwag czy sugestii). W przypadku chęci przekazania takich informacji lub materiałów, użytkownik obowiązany jest skontaktować się z Wyborowa S.A. celem uprzedniego uzgodnienia zasad ich przekazania oraz zapewnienia niezbędnej ochrony.
 2. Podczas korzystania ze Strony użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych treści o charakterze bezprawnym, zawierających groźby, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych ani profanujących, mogących stanowić zachowania lub zachęcać do zachowań kryminalnych lub niezgodnych z prawem ani materiałów zawierających spam lub treści reklamowe.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Przekazywane Materiały, które dostarcza Spółce.
 4. Wyborowa S.A. zastrzega sobie prawo filtrowania wszystkich wpisów i materiałów przekazywanych przez osoby, które łamią postanowienia Regulaminu.
 5. Przekazując materiały na Stronę użytkownik akceptuje fakt, iż Wyborowa S.A. ma prawo usuwania i kasowania wpisów ze względów technicznych lub z innych ważnych powodów (np. jeśli mamy podstawy przypuszczać, że naruszają one przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa innych osób).

12. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wyborowa S.A. reaguje niezwłocznie w przypadku roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej.
 2. Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie Spółce tej sprawy listownie pod adres: Wyborowa S.A. oddział w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub mailowo pod adres regulamin@wyborowa.pl.
 3. Niniejsza Strona jest chroniona prawami autorskimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencjami międzynarodowymi oraz innymi przepisami o prawach autorskich.
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, użytkownik nie może modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wystawiać, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przenoszeniu lub sprzedaży, zwielokrotniać (w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie Regulaminu), tworzyć opracowań, wprowadzać do obrotu, wykonywać, wyświetlać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani eksploatować w jakikolwiek inny sposób treści, oprogramowania, materiałów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem ani Strony w całości lub w części.
 5. Użytkownik może korzystać z dostępu do Strony wyłącznie w osobistych celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że nie może odtwarzać ani zamieszczać treści Strony w Internecie lub w innym miejscu.
 6. Zabronione jest kopiowanie lub przechowywanie jakichkolwiek treści w celach innych niż korzystanie w osobistych celach niekomercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub właściciela praw autorskich wskazanego w informacjach o własności, w tym informacji o prawach autorskich dotyczących danych treści.

13. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, Wyborowa S.A. ani jej podmioty zależne, dominujące ani powiązane nie będą w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z lub na skutek korzystania lub dostępu, względnie niemożliwości korzystania z jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie, lub spowodowanych awarią, błędem, zaniechaniem, zakłóceniem, usterką, opóźnieniem transmisji, wirusem komputerowym lub awarią łącza. Powyższe wyłączenie nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
 2. Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Spółkę i innych twórców treści zawartych na Stronie, aby materiały zawarte na Stronie były rzetelne, mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie. Spółka oraz inni twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność, rzetelność i aktualność treści zawartych na Stronie oraz skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem ze Strony.

14. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Strony można zgłaszać pisemnie na adres: Wyborowa S.A. oddział w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub adres e-mail: regulamin@wyborowa.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis problemu, który napotkał użytkownik oraz jego żądania z tym związane.
 3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Państwa o jej rezultatach lub o niemożności jej rozpatrzenia w tym terminie.
 4. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, Spółka wskaże przybliżony termin rozpatrzenia reklamacji.

15. Zmiany Regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Wyborowa S.A. poinformuje użytkowników za pośrednictwem Strony.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie wskazanym w jego nowej wersji, a w przypadku braku takiej informacji – od momentu udostępnienia na Stronie jego aktualnej wersji.